Giá trị văn hóa

P.A.T.I.

 

P - Professional: Chuyên nghiệp

A - Active: Năng động       

T - Teamwork: Tinh thần đồng đội

 I - Integrity: Trung thực

 

 

S.E.R.V.E.

 

S - See the future: Triển khai tầm nhìn

E - Engage & Develop Others: Gắn bó và phát triển nhân viên

R - Reinvent continuously: Không ngừng tái tạo

V - Value Result & Relationship: Hài hòa giữa giá trị kết quả & mối quan hệ

E – Embody self values: Tự hiển thị các giá trị cá nhân

 


 

 

Triết lý kinh doanh