Tầm nhìn - Sứ mệnh

  • Tầm nhìn: mang thiết bị Mắt Thần đến với tất cả người khiếm thị tại Việt Nam.
  • Sứ mệnh: chia sẻ yêu thương vì một cộng đồng nhân văn hơn, hạnh phúc hơn