Văn hóa công ty

P.A.T.I

 
Tất cả các thành viên, từ cán bộ đến nhân viên chúng tôi từ khi gia nhập vào hàng ngũ gia đình Kiến Bình Minh đều phải thuộc lòng 4 chữ viết tắt bên dưới:
 
P - Professional: Chuyên nghiệp
 • Năng lực chuyên môn từ 85% trở lên (theo kết quả đánh giá năng lực)
 • Đạt hiệu quả công việc 90% trở lên
 • Làm đúng tiêu chuẩn, quy trình, chính sách công ty
 • Các đối tác (trong và ngoài công ty) hài lòng
 
A - Active: Năng động
 
 • Tự giác hoàn thành mục tiêu công việc
 • Cải tiến để công việc hiệu quả hơn trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình
 • Tự giải quyết vấn đề khi gặp trở ngại để đạt hiệu quả trong quyền hạn và trách nhiệm của mình
 • Hỗ trợ đồng nghiệp cùng hoàn thành công việc
 
T - Teamwork: Tinh thần đồng đội
 
 • Cùng một mục tiêu chung
 • Nhận lãnh trách nhiệm
 • Tranh luận và góp ý thẳng thắn với lời lẽ, thái độ chân tình và cởi mở
 • Lời nói đi đôi với việc làm - cam kết thực hiện
 • Dám nói thẳng, nói thật với đồng nghiệp trên cơ sở mục tiêu chung
 
I - Integrity: Trung thực
 
 • Với công ty
 • Với đồng nghiệp
 • Với đối tác bên ngoài